PPA 4.2 - Zverejnenie výzvy ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 17-12-2021 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 16.12.2021 výzvu 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku - časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oblasti:
1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

· Oprávnení žiadatelia:

1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností.

2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ \n\n · Oprávnené projekty:

Oprávnené projekty, sú projekty zamerané na investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ alebo výroby, spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja potravinárskych výrobkov, pričom výstupom výrobného procesu môže byť aj výrobok, na ktorý sa príloha I ZFEÚ nevzťahuje a na investície, ktoré zároveň prispievajú k úsporám spotreby energie. Investícia sa týka výlučne vlastnej činnosti podniku.· Oprávnenosť aktivít a rozsah činností realizácie projektu:

pre oblasti 1 až 7 financovaných zo základných zdrojov PRV SR 2014 – 2022 v prípade spracovania, ktorého výstupom je produkt uvedený na prílohe I ZFEU v menej rozvinutých regiónoch a v ostatných regiónoch (neuplatňuje sa schéma štátnej a/alebo minimálnej pomoci)

1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, balenia, označovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, nariadenie (EÚ) 2019/787), produktov v registrovaných v rámci národných schém kvality (Národný program Značka kvality);
3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
4. nákup a využívanie chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; výlučne svojej vlastnej produkcie/vlastných výrobkov alebo prepravu vstupných surovín do spracovateľského procesu
5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové , inovatívne alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia infraštruktúry, znižovanie energetických strát;
7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní na predaj vlastných produktov bez obmedzenia min. % predaja vlastných produktov (zahŕňa aj mobilné predajne pre zabezpečenie dostupnosti potravín v tzv. potravinových púšťach);
9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).

pre oblasť 8 financovanú zo základných zdrojov PRV SR 2014 – 2022 v prípade spracovania, ktorého výstupom je produkt uvedený na prílohe I ZFEU v menej rozvinutých regiónoch a v ostatných regiónoch (neuplatňuje sa schéma štátnej a/alebo minimálnej pomoci)

1. Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní (zahŕňa aj mobilné predajne). Žiadateľ bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty vyrobené z poľnohospodárskych produktov.
2. Investície do prepravy produktov priamo súvisiacich s bodom 1.


· Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
Minimálna výška oprávnených výdavkov pre všetky oblasti: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1 až 7: 2 000 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 8: 200 000,00 EUR


Výška dotácie : 50-85%
Termín podávania žiadostí: od 14.1 2022 do 31.3.2022

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--51-prv-2021-pre-podopatrenie-4-2-podpora-pre -investcie-na-spracovanie-uvdzanie-na-trh-a-alebo-vvoj-ponohospodrskych-vrobkov/11247

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím príjemného dňaSilvia Majová
regionálny manažér
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje