Fond na podporu športu: ŠPORTOVISKÁ ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 18-11-2021 )

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Fond na podporu športu zverejnil na svojom webovom sídle dňa 15. novembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu s č. 2021/004 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Oprávnený žiadateľ:
• obec
• športová organizácia
• vyšší územný celok

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:
 výstavba, rekonštrukcia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry vrátane nevyhnutného technického zázemia a hygienického zázemia
 obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a súvisí s podporovaným účelom (napr. zariadenia nevyhnutne potrebné na prevádzkovanie športovej infraštruktúry alebo na výkon športu v rámci príslušnej športovej infraštruktúry).

Oprávnenými výdavkami sú tiež výdavky najmä na:
a) prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry,
b) rekonštrukciu strechy športovej infraštruktúry,
c) výmenu starej palubovky za novú v športovej hale,
d) výmenu resp. modernizáciu osvetlenia v športovej hale,
e) rekonštrukciu diváckej tribúny pri atletickom štadióne, futbalovom štadióne alebo inom štadióne,
f) rekonštrukciu alebo výstavbu šatne v rámci športovej infraštruktúry,
g) rekonštrukciu bežeckej dráhy,
h) stavebný dozor do výšky 1% z oprávnených výdavkov projektu,
i) vybudovanie dlažieb a kúrenia okolo bazéna, prekrytie bazéna, šatne, sprchy,
j) miestne komunikácie ako chodníky v rámci športového areálu len za predpokladu, že ide o výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu chodníkov, spevnených plôch, prístupových ciest a parkovacích miest, ktoré sú doplnkovou aktivitou v rámci hlavnej aktivity projektu výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie športoviska, pričom je táto doplnková aktivita podmienkou pre vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia v zmysle stavebného zákona a pre následné uvedenie športovej infraštruktúry do užívania,
k) rekonštrukciu alebo modernizáciu oplotenia len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska a realizácia tohto oplotenia je potrebná na naplnenie cieľa projektu.

Finančný príspevok z fondu: max. 60 % oprávnených výdavkov

Výška oprávnených výdavkov:
• Min. 100.000,- EUR
• Max. 1.250.000,- EUR

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057.

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje