IROP 7.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 16-08-2021 )

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.8.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
Prioritná os: 7 – REACT-EU
Investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 13.10.2021
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 13.12.2021

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),
A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.),
A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space26“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.),
A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Výška dotácie pre obce: 95%

Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt nie sú stanovené.

Spôsob financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov.

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemo torovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-irop -po7-sc72-2021-74/1124-67-1124-17064/

V prípade Vášho záujmu ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057, aby sme prípravu projektu stihli a vypracovali Vám ho profesionálne a bezchybne. Zároveň Vám rada poskytnem všetky potrebné informácie a odpovede na Vaše otázky.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje