EF: Dotácia na vodovod, kanalizáviu, ČOV až do 5.000.000,- EUR ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 16-08-2021 )

Envirofond vyhlási výzvu na podporu projektov na ochranu a využívanie vôd

Environmentálny fond koncom augusta vyhlási výzvu zameranú na oblasť ochrany a využívania vôd (B). Termín predkladania žiadostí je momentálne odhadovaný na koniec septembra 2021. Podpora formou dotácie sa bude sústreďovať najmä na financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 EO)

Výzva na výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií bude určená pre chránené vodohospodárske oblasti, ktorými sú Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat.
Podporovanými aktivitami v rámci výzvy na výstavbu verejných vodovodov budú dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce vodárenské kapacity, dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských zdrojov, rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete, úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality pitnej vody určenej pre ľudskú spotrebu, budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na výstavbu verejných vodovodov budú obce a záujmové združenia právnických osôb za podmienky, že predmetné obce spadajú do 2 000 obyvateľov a nachádzajú sa v chránených vodohospodárskych oblastiach podľa zoznamu obcí, ktorý fond zverejní samostatne k uvedenej výzve.
Podporovanými aktivitami v rámci výzvy na výstavbu verejných kanalizácií budú dobudovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd ) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových, alebo ČOV sa nachádza v inej obci, ďalej rekonštrukcia alebo rozšírenie ČOV so zameraním na splnenie požiadaviek stanovených v smernici o čistení komunálnych odpadových vôd, rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie) za podmienky zabezpečenia čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV a budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na výstavbu verejných kanalizácií budú obce a záujmové združenia právnických osôb za podmienky, že predmetné obce spadajú do aglomerácií do 2 000 ekvivalentných obyvateľov a nachádzajú sa v chránených vodohospodárskych oblastiach podľa zoznamu obcí, ktorý fond zverejní samostatne k uvedenej výzve.

Minimálna výška dotácie na projekt bude 500.000,- EUR
Maximálna výška dotácie bude 5.000.000,- EUR

Bližšie informácie nájdete na:
http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-20210812-01

V prípade Vášho záujmu ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057, aby sme prípravu projektu stihli a vypracovali Vám ho profesionálne a bezchybne. Zároveň Vám rada poskytnem všetky potrebné informácie a odpovede na Vaše otázky.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje