OPKŽP 1.2.1 - Budovanie kanalizácií, ČOV a vodovodu ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 11-08-2021 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.07.2021 zverejnil výzvu č.69 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnej výstavby verejných vodovodov.

Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:
• 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
• 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

Výška dotácie: 95%

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.9.2021
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.10.2021

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/69-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zameranu-na-budovanie-vere jnych-kanalizacii-cistiarni-odpadovych-vod-a-subeznu-vystavbu-verejnych-vodovodov/

V prípade Vášho záujmu ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057, aby sme prípravu projektu stihli a vypracovali Vám ho profesionálne a bezchybne. Zároveň Vám rada poskytnem všetky potrebné informácie a odpovede na Vaše otázky.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards \n\n Silvia Majová
regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje