IROP: 2.2.1 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 02-07-2021 )

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 28.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Oprávnení žiadatelia:
• organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová a príspevková organizácia
• obec, mesto ako zriaďovateľ materskej školy
• mimovládne/neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
• Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Oprávnené aktivity:
a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ)
d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu. Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu MŠ minimálne o 10 miest a reálne tieto miesta obsadiť.

Minimálna a maximálna výška príspevku:
Minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Výška dotácie pre obce: 95%
Dátum uzavretia 1.hodnotiaceho kola: 30.08.2021

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:
• max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa
• max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa

Smerný ukazovateľ zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy je možné využiť iba v prípade, ak súčasťou vytvárania nových kapacít MŠ sú aj intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, ktoré vyplývajú z potreby rozširovania kapacít MŠ alebo je súčasťou projektu adaptácia existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania.

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-k od-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/1124-67-1124-16922/

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje