OPKŽP 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 26-03-2021 )

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Názov opatrenia: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Oprávnená aktivita: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: MÁJ 2021

Typ výzvy: otvorená, uzavretie kôl výzvy v 2 mesačných intervaloch do vyčerpania alokácie

Alokácia: 44 000 000 €
Výška dotácie: 95%

Oprávnení žiadatelia: subjekty ústrednej správy, subjekty územnej samosprávy , verejnoprávne ustanovizne

Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnené aktivity budú zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu.

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
• inštalácia systémov merania a riadenia
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Pod pojmom verejná budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy.

Presný zoznam oprávnených aktivít bude zverejnený v rámci vyhlásenia výzvy.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883057, radi preberieme s Vami Váš projektový zámer. \n\n Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa
mobil:00421-915-883057
email: majova@opendoor.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje