PRV 4.1 : Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 20-11-2020 )

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej stránke oznámenie o zverejnení očakávanej výzvy č.50/PRV/2020

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť:
Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
Živočíšna výroba \n\n Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 \n\n Výška oprávnených výdavkov na jednu ŽoNFP
• Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
• Maximálna výška oprávnených výdavkov: 60 000,00 EUR

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
2.1.1 U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:

1. investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
2. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom
do 2 MWt;
3. investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
4. investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
5. investície do zlepšenia odbytu;
6. investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
7. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

Rozsah činností:

Špeciálna rastlinná výroba
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti;
- Investície do obstarania techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; pričom oprávnené sú len kompletné závlahové detaily (nie súčasti na existujúci detail, ani stavebné investície);
- Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku;
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
- Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe. \n\n Živočíšna výroba
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
- Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
- Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
- Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže
v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Bližšie informácie nájdete na https://www.apa.sk/

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
divízia Agroinfocentrum
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje