MVSR: Národný projekt Covid MRK ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 20-10-2020 )

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo dňa 14.10.2020 výzvu na predkladanie žiadostí s cieľom podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania.

Názov projektu: Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita prioritnej osi 5.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Hlavná aktivita projektu: Posilnenie personálnych kapacít a materiálno-technického zabezpečenia subjektov pôsobiacich v obciach s prítomnosťou MRK v období pandemického ochorenia ako COVID-19, ktorá bude realizovaná prostredníctvom dvoch podaktivít:
1. Podpora ľudských zdrojov - pomáhajúca profesia terénny asistent COVID v 354 obciach identifikovaných v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, v ktorých nevykonáva činnosť žiadna pomáhajúca profesia,
2. Odborné poradenstvo a poskytovanie pomoci prostredníctvom krízových podporných tímov vrátane materiálno-technického zabezpečenia

Finančné prostriedky poskytované oprávneným užívateľom:
1) na úhradu mzdových výdavkov na terénneho asistenta COVID (ďalej len „TA COVID“) v maximálnej výške celkovej ceny práce 1103,00 EUR mesačne;
2) vo forme paušálnej sumy na pokrytie ostatných nákladov:
a) na úhradu výdavkov na kancelárske potreby, na telekomunikačné služby, cestovných nákladov pre TA COVID, a iných výdavkov spojených s výkonom práce TA COVID,
b) na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením opatrení proti šíreniu ochorenia COVID -19 (napr. ochranné pomôcky, hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky, potravinové balíčky, a pod.), ako aj na zmiernenie následných dopadov pandémie COVID-19 a iných pandémií v lokalite.

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: posledný deň každého kalendárneho mesiaca

Bližšie informácie nájdete na: https://www.minv.sk/?oznamenie-pre-zapojenie-sa
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje