IROP: Výzva - Cyklotrasy ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 03-09-2020 )

Dobrý deň, 

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59. 

Hlavným zameraním výzvy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb predovšetkým prostredníctvom budovanie siete bezpečných cyklistických komunikácií, doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a budovania prvkov upokojovania dopravy.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, charakter výzvy je otvorená, pričom hodnotiace kolá sú stanovené v intervale 3 mesiace. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 16 349 708 EUR.
Oprávnení žiadatelia:

- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),

- subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu - SR, mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

- fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) - poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

- mimovládne organizácie. \n\n Oprávnené aktivity:

A. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra, budovanie prvkov upokojovania dopravy, zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,

B. propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti - webové portály, mobilné aplikácie.

 
V prípade otázok, neváhajte ma kontaktovať, radi s Vami prekonzultujeme Váš dotačný zámer.

https://www.mpsr.sk/aktualne/oznam-o-zverejneni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny -prispevok-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistick ej-dopravy-na-celkovom-pocte/15731/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje