OP KŽP: Aktuálna výzva - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 02-09-2020 )

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Špecifický cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Termín najbližšieho hodnotiaceho kola: 31. 12. 2020

Oprávnená aktivita: C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:
- budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
- budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
- budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
- realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
- realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na
zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
- náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie
tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
- výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
- podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré
zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do
vodného toku.

V prípade otázok, neváhajte nás obratom kontaktovať, radi s Vami prekonzultujeme Váš dotačný zámer.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje