OP KŽP: Navýšenie alokácie - Výzva zameraná na triedený zber KO - ostatné regióny ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 30-08-2020 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na vysoký dopyt a vysoké množstvo žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené ku dňu uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 7 mil. EUR (zo zdrojov EÚ).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 32 mil. EUR.

Viac informácií ako aj znenie Výzvy nájdete na www.op-kzp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje