OP KŽP: Usmernenie č.1 k výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 07-02-2020 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 06. 02. 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „Usmernenie“).

Podrobné informácie sú zverejnené tu: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vy stavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chran enych-vodohospodarskych-oblasti/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje