OPVaI: Výzva pre podniky na zníženie energetickej náročnosti budov ---- priemyseľ a výroba ( 09-01-2020 )

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti stále prebiehajúcu výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch:

 

AKTIVITA: B. IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ Z ENERGETICKÝCH AUDITOV

 

AKÉ SÚ TERMÍNY UZÁVIERKY HODNOTIACICH KOL? \n\n Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola:                  28. 02. 2020

Termín uzávierky ďalšieho hodnotiaceho kola:                           30. 04. 2020

 

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné a veľké podniky, v zásade však:

· osoby zapísané v obchodnom registri,

· osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

 

ČO JE MOŽNÉ V RÁMCI PROJEKTU REALIZOVAŤ?

Podmienkou podania projektu je predloženie energetického auditu, ktorý bol u žiadateľa vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej

efektívnosti a využívania OZE:

 

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti

· zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich

· rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;

 
Uvedené podopatrenie zahŕňa najmä:

· zariadenia na výrobu tepla/chladu bez využitia OZE alebo zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu (KVET) z fosílnych palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,

· zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo zariadenia KVET s využitím OZE

· zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET.

 
c) rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.

 
Realizácia projektu sa týka výlučne stavebných objektov, ktoré sú skutočne využívané a zároveň zapísané v katastri nehnuteľnosti ako nasledovné druhy stavieb:

 

· PRIEMYSELNÁ BUDOVA,

· ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A ZÁROVEŇ

 

Realizácia projektu sa týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu predloženia ŽoNFP využívané prioritne na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia

C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 a budú využívané na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu.

 

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov:

 

Uvedené opatrenie zahŕňa nasledovné zariadenia:

· zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu bez využitia OZE alebo zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu (KVET) z fosílnych palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,

· zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu alebo zariadenia KVET s využitím OZE,

· zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,

· iné zariadenia na výrobu energetických produktov

 

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

 

4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);

 

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;

 

6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;

 

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov

 

AKÁ JE VÝŠKA DOTÁCIE A SPOLUFINANCOVANIA?:

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR.

Maximálna výška žiadaného príspevku je 2 000 000 EUR.

 

Výška spolufinancovania pre mikro, malý a stredný podnik je 50%

Výška spolufinancovania pre veľký podnik je 55%.

 

 

 VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV – DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:

 
- VENUJEME SA PORADENSTVU PRI ČERPANÍ DOTÁCII Z EUROFONDOV UŽ 12 ROKOV

 

- NAŠE POČETNÉ REFERENCIE VÁM POSKYTUJÚ ZÁRUKU PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU

 

- KAŽDÝ PROJEKT RIEŠIME KOMPLEXNE OD ZAČIATKU AŽ DO JEHO ÚPLNÉHO UKONČENIA

 

Neváhajte nás kontaktovať, preberieme s Vami Váš projektový zámer.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje