OP KŽP: Výzva pre PODNIKY STÁLE AKTUÁLNA ---- priemyseľ a výroba ( 05-11-2019 )

Dobrý deň,
 
dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu výzvu na
predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z
Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá je
zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie
využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch:
 
AKTIVITA: B. IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ Z ENERGETICKÝCH AUDITOV
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018
 
Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola: 21. 12. 2019
 
TERMÍN UZÁVIERKY ĎALŠIEHO HODNOTIACEHO KOLA: 28. 02. 2020
 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
 
1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 
2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách
nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania
majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych
mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky \n\n OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 
Podmienkou podania projektu je predloženie energetického auditu,
ktorý bol u žiadateľa vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na
základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej
efektívnosti a využívania OZE. Na účely tejto výzvy sa za
energetický audit považuje účelový energetický audit s predmetom
energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto
výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona
č. 321/2014 Z. Z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v
energetickom audite samostatne identifikovateľná.
 
V RÁMCI ŠPECIFICKÉHO CIEĽA 4.2.1 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OZE V PODNIKOCH JE PRE TÚTO
VÝZVU OPRÁVNENÝ TYP AKTIVITY:
 
B. IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ Z ENERGETICKÝCH AUDITOV
 
1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti
priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich
energetickej náročnosti
 
V rámci uvedeného opatrenia bude podpora zameraná na zníženie
spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti
priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého
alebo optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich
z energetického auditu:
 
a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných
konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to
nadväzujúcich
 
b) rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných
systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti
priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
 
Uvedené podopatrenie zahŕňa najmä:
 
i. zariadenia na výrobu tepla/chladu bez využitia OZE alebo zariadenia
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu (KVET) z fosílnych
palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,
 
ii. zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo zariadenia KVET s
využitím OZE,
 
iii. zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET.
 
 
c) rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom
objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.
 
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré
spĺňajú všetky nasledovné špecifické podmienky:
 
- realizácia projektu sa týka výlučne stavebných objektov, ktoré
sú skutočne využívané a zároveň zapísané v katastri
nehnuteľnosti ako nasledovné druhy stavieb:
 
* PRIEMYSELNÁ BUDOVA,
* ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A ZÁROVEŇ
 
- realizácia projektu sa týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu
predloženia ŽoNFP využívané prioritne na výkon vlastnej
podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia
C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických
činností SK NACE Rev. 2 a budú využívané na tento účel aj v
čase udržateľnosti projektu.
 
2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických
zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia
emisií skleníkových plynov:
 
Uvedené opatrenie zahŕňa nasledovné zariadenia:
 
a) zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu bez využitia OZE alebo
zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu (KVET) z
fosílnych palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,
 
b) zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu alebo zariadenia KVET s
využitím OZE,
 
c) zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,
 
d) iné zariadenia na výrobu energetických produktov podporovaných v
zmysle podmienok výzvy a súvisiacich dokumentov, ktoré nespĺňajú
podmienky zariadení podľa písm. a) až c).
 
3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu
stlačeného vzduchu;
 
4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a
environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti
výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a
emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických /
environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť
realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);
 
5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp.
rozvodov energetických médií;
 
6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia
priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na
zníženie spotreby elektriny v podniku;
 
7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby
primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až
6).
 
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú iba projekty, ktoré svojimi
aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej
aktivity.
 
VÝŠKA PRÍSPEVKU:
 
Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR.
 
Maximálna výška žiadaného príspevku je 2 000 000 EUR.
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte ma kontaktovať!
 
S pozdravom a prianím príjemného dňa
 
Soňa Vnučková 
konzultantka
 

OPEN DOOR, S.R.O. 
P. Pázmaňa 2125/27 
927 01 Šaľa
 
mobil: 00421-911-493-803
email: vnuckova@opendoor.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje