SAŽP: Envirorezort spúšťa ďalšie kolo Zeleného vzdelávacieho fondu ---- životné prostredie ( 14-10-2019 )

Ministerstvo životného prostredia SR 11. októbra vyhlásilo ďalšiu výzvu na podporu envirovzdelávacích projektov. Spustilo v poradí už 3. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF). Finančne tak budú podporené ďalšie projekty občianskych združení, neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb či nadácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu.

„Hlavnou myšlienkou ZVF je prepojiť súkromný, štátny a neziskový sektor, aby sme spoločne zvýšili úroveň neformálnej environmentálnej výchovy na Slovensku. Takýmto spôsobom umožníme už tretí rok pretaviť kvalitné vzdelávacie projekty do reality,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Cieľom tretieho ročníka ZVF je podporiť výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, celoživotné vzdelávanie, aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov či pracovníkov s mládežou. Novinkou tohto ročníka je podpora vzdelávacích a osvetových aktivít organizovaných mládežou, napríklad na podporu rovesníckeho či medzigeneračného vzdelávania.

Témami tretieho ročníka ZVF sú:
- Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
- Zlepšenie kvality ovzdušia
- Ochrana biodiverzity
- Obehové hospodárstvo
- Zdravé a udržateľné budovy

O priamu podporu z fondu sa môžu uchádzať subjekty, ktoré preukázateľne vykonávajú neformálnu environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu s minimálne 2-ročnou históriou činnosti a majú ju zadefinovanú v predmete svojej činnosti. Výška podpory pre projekty s regionálnym významom predstavuje maximálne 5-tisíc EUR, na projekty s celoslovenským významom môžete získať maximálne 10-tisíc EUR.

Výzva bude otvorená do 20. novembra 2019 a výsledné podporené projekty plánujeme zverejniť vo februári 2020.

Viac informácií o podmienkach prihlasovania projektov nájdete na webovej stránke: http://www.zelenyvzdelavacifond.sk/. Svoje otázky môžete adresovať aj na zvf@sazp.sk.

ZVF bol pred tromi rokmi zriadený Ministerstvom životného prostredia SR pri Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá v rezorte pokrýva oblasť neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch bolo zo ZVF podporených viac ako 50 projektov envirovzdelávania v celkovej hodnote 313-tisíc eur.

V rámci oboch ročníkov podporili ZVF títo donori: CRH (Slovensko) a.s., Slovnaft, a. s., VELUX SLOVENSKO spol. s r. o., Slovalco, a. s., Nadácia US Steel Košice, Nadácia EPH, Nadácia VÚB, Taipeiská reprezentačná kancelária a jedna súkromná osoba. Ministerstvo životného prostredia SR prispelo do fondu sumou 105-tisíc EUR. V prípade tretieho ročníka svoju podporu zatiaľ prisľúbili spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. a VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Ďalší donori môžu svoj záujem podporiť ZVF vyjadriť do 13. januára 2020.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje