Envirofond: Špecifikácia činností podpory na rok 2020 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 10-07-2019 )

Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory na rok 2020 s termínom predkladania jednotlivých žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie do 31. 10. 2019

Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Oblasti podpory:
A. Oblasť: Ochrana ovzdušia
- Činnosť A1 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
- Činnosť A2 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
- Činnosť A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

B. Oblasť: Ochrana a využívania vôd
Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy
- Činnosť BK1AP Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
- Činnosť BK2AP Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
- Činnosť BK3AP Ochrana vodných zdrojov
- Činnosť BK4AP Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 ekvivalentných obyvateľov
- Činnosť BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
- Činnosť BV1AP Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
- Činnosť BV2AP Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
- Činnosť BV3AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
- Činnosť BV4AP Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

Podporované činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov
- Činnosť BK1aROzšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BK1B Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BK1C Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť 60,00%
- Činnosť BK2a Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BK2b Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BK2c Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BK3a Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BK3b Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BK3c Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BK4b Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BK4c Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BK5a Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BK5b Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BK5c Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BV1a Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BV1b Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BV1c Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BV2a Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BV2b Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských drojov rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BV2c Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BV3a Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BV3b Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BV3c Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BV4a Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s týms spojených zariadení rozostavanosť od 85,01%
- Činnosť BV4b Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť od 60,01% do 85,00%
- Činnosť BV4c Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00%
- Činnosť BR1 Rybárstvo

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
- Činnosť C1 Triedený zber komunálneho odpadu
- Činnosť C2 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- Činnosť C3 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybuvovanie zberných dvorov a centier opätovného používania \n\n Environmentálnyn fond tiež zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2020 (dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov)

Termín na predloženie žiadostí je do 31. 10. 2019
Maximálna miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených nákladov projektu pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie.

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
- Činnosť C4 Triedený zber komunálneho odpadu
- Činnosť C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- Činnosť C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Viac informácií nájdete tu: http://envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje