OP KŽP: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) ---- životné prostredie ( 26-06-2019 )

Dovoľujeme si Vás informovať o prebiehajúcej dotačnej možnosti zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 10. 2018

Posudzované obdobia:
1. obdobie: do 31.1.2019
2. obdobie: do 30.4.2019
3. obdobie: do 31.7.2019
4. obdobie: do 31.10.2019

Oprávnení žiadatelia:
1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy:
- ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo)
- ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo)
- štátna rozpočtová organizácia
- štátna príspevková organizácia

2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
- Verejná vysoká škola
- ďalšie subjekty

3. Subjekty územnej samosprávy
- Obec
- Rozpočtová organizácia zriadená obcou
- Príspevková organizácia zriadená obcou
- Vyšší územný celok
- Rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom
- Príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom
- ďalšie subjekty

Oprávnené aktivity:

A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

V rámci uvedenej aktivity bude podporovaná výlučne podaktivita: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:

a) Náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,

b) Modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:
1. Zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň
2. Režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň
3. Ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook),

Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov (okrem opatrení podporovaných v rámci tejto výzvy), pričom energetická efektívnosť je definovaná v § 2 písm. h) zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu.

Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy.

Oprávnené územie realizácie:

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR. V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ako sú definované v § 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:
a) Oblasť riadenia kvality ovzdušia,
b) Oblasť s výskytom intenzívneho zápachu, ak ide o vymedzenú časť zóny alebo aglomerácie o rozlohe najmenej 50 km2, v ktorej sa vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciích, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,
c) Národný park,
d) Chránená krajinná oblasť,
e) Kúpeľné mesto

Výška príspevku:

Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo výške 25 000 EUR
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nesmie presiahnuť 1 000 0000 EUR \n\n V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať!
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje