OP KŽP: Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II ---- životné prostredie ( 17-12-2018 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyhlasuje Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II.

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC411-2018-NP8

Dátum vyhlásenia: 14.12.2018

Viac informácií nájdete tu: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Vyzvanie_zelenadomacnostiam2.pdf
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje