PPA: Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo od roku 2014 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 27-11-2018 )

Pôdohospodárska platobná agentúra listom zo dňa 02.10.2018 požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o usmernenie vo veci možnosti predĺženia záväzkov pre žiadateľov o platbu na agroenvironmentálno - klimatické opatrenie (AEKO) a ekologické poľnohospodárstvo (EKO), ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, keďže rok 2018 je pre týchto žiadateľov posledným rokom 5-ročného záväzku.

MPRV SR vo svojom stanovisku zo dňa 05.10.2018 uviedlo, že žiadatelia o AEKO a EKO, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, môžu v roku 2019 požiadať o predĺženie svojho záväzku, pričom:

- podmienky predĺžených záväzkov je potrebné realizovať od 01.01.2019;
- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky pre rok 2019 sa predkladá v stanovenom termíne;
- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa môže vzťahovať len na maximálne plochy uvedené v žiadostiach v roku 2018.

Termín na predloženie žiadosti o platbu na predĺžené záväzky platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie jednotných žiadostí na rok 2019 na webovom sídle www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje