PPA: Informácia pre chovateľov včiel o zaregistrovaní včelstiev do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v rámci realizácie projektu pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 21-02-2018 )

Príjemca pomoci, ktorý si v rámci podopatrenia 6.1. vo svojom podnikateľskom pláne zaradil komoditu chov včiel je povinný zaregistrovať sa v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 285/2017 Z. z., účinnej 1. decembra 2017 o identifikácii a registrácii včelstiev do Centrálneho registra hospodárskych zvierat.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje podľa §1, ods. e.), že na účely tejto vyhlášky sa rozumie centrálnym registrom, centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona.

V zmysle tohto ustanovenia zákona, zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register zvierat prevádzkuje právnická osoba alebo fyzická osoba poverená ministerstvom. V zmysle uvedeného prijímateľovi podpory podopatrenia 6.1, ktorý zaradil do svojho plánu komoditu chov včiel, vyplýva povinnosť registrácie včelstva v centrálnom registri včelstiev ako aj v centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Splnenie registrácie včiel v Centrálnom registri včelstiev (CRV) ako aj registráciu včelstiev do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ)bude PPA kontrolovať pri 1. Žiadosti o platbu ako aj pri 2. Žiadosti o platbu.

Viac informácií získate na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje