OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 08-02-2017 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 7.2.2017 Usmernenie č. 4 k 6. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľom Usmernenia č. 4 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnej náležitosti 6. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 v znení usmernenia č. 3 (ďalej len „výzva“), a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu v rozdelení pre jednotlivé kategórie oprávnených žiadateľov, pričom dochádza k presunu indikatívnej výšky finančných prostriedkov v objeme 5 000 000 EUR z kategórie žiadateľov „Subjekty územnej samosprávy“ do kategórie žiadateľov „Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne“.

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený na www.op-kzp.sk v usmernení k danej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje