Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj ---- veda a výskum ( 17-04-2015 )

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje žiadateľov
o NFP v rámci vyhlásených priebežných výziev s kódmi OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/03-SORO a pod názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“ na nasledovné zmeny a povinnosti:

1. Stav procesu verejného obstarávania:
Vzhľadom na krátkosť obdobia na hodnotenie projektov, ich následnú implementáciu a viazanosť procesov VO k termínu uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP ASFEU stanovila informačnú povinnosť pre žiadateľov o NFP pre vyššie uvedené výzvy.

Žiadatelia o NFP sú povinní oznamovať priebežne na mailovú adresu vovyzvy@asfeu.skstav procesu verejného obstarávania v nasledovnej štruktúre:
- subjekt, počet VO na 1 projekt, celková výška VO v EUR, stav jednotlivých VO (vyhlásené/nevyhlásené, v procese, vyhodnocuje sa, ukončené, rámcová zmluva).

2. Upozornenie na chybu v písaní:
V prílohe k výzve č. 04 „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov“ došlo k chybe v písaní, a to konkrétne:
„Zariadenie a vybavenie projektu (hlavná položka
2. rozpočtu projektu) určené na realizáciu odbornej aktivity nesmie byť využívané na iný účel, ako je touto aktivitou definovaný, tzn. napr. na riadenie projektu
a pod..“, správne má byť uvedené:
„Zariadenie a vybavenie projektu (hlavná položka 1. rozpočtu projektu) určené na realizáciu odbornej aktivity nesmie byť využívané na iný účel, ako je touto aktivitou definovaný, tzn. napr. na riadenie projektu a pod..“.
Definované je to takto aj v samotnej prílohe k ŽoNFP 3.03 Rozpočet projektu, nakoľko hlavná položka 2. rozpočtu projektu je nerelevantná.

Pôvodná príloha č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov
Opravená príloha č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

3. Doplnenie Vzoru Zmluvy o partnerstve do zoznamu príloh
Do zoznamu povinných príloh k výzve dopĺňame dokument „Vzor zmluvy o partnerstve“ aj s relevantnými prílohami. \n\n Viac informácií nájdete na: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/upozornenie-pre-ziadatelov-o-nf p-v-ramci-vyziev-opvav-20153101-soro-a-opvav-20151103-soro/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje