Grantový program Zelené oázy na podporu verejných priestranstiev. ---- sociálne projekty ( 27-10-2006 )

Máte nápad, ktorý pomôže životnému prostrediu vo vašej obci alebo meste? Chcete upraviť park alebo iné verejné priestranstvo, postarať sa o ekologicky cennú lokalitu, vyčistiť divokú skládku alebo vodný tok, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo trasu pre nemotorovú dopravu, zveľadiť školskú záhradu, zriadiť učebňu v prírode? Máte iné podobné nápady? Viete ich uskutočniť pomocou dobrovoľnej práce?

Riešenie:
Prihláste svoj projekt do grantového programu Zelené oázy realizovaného s podporou spoločnosti Slovnaft a.s. a uchádzajte sa o finančnú podporu.

Cieľ programu:
Vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl. Zmyslom programu je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám, slúžia spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody.
Cieľové územia:
Jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné chodníky a pod.).

Podporované práce:
• výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety)
• čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov
• starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy
• starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách
• úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás
• vytváranie a obnova prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách - stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje) - environmentálnym spôsobom

Povolený okruh žiadateľov
Program je určený pre žiadateľov z obcí, v ktorých sa nachádza čerpacia stanica spoločnosti Slovnaft, pričom ako žiadatelia budú akceptované:
• Registrované mimovládne neziskové organizácie
• Základné a stredné školy
• Centrá voľného času
• Mestá a obce
Podmienky pridelenia grantu:
Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky:
• územie, ktoré je predmetom projektu musí byť po ukončení projektu úplne dokončené
• musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce alebo v jej bezprostrednej blízkosti
• územie musí byť výlučne vo verejnom vlastníctve
• pri realizácii projektov je nutné používať ekologicky akceptovateľné postupy, výrobky a materiály
• do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná dobrovoľne
• žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20% z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca
• premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov
• pokiaľ v projekte rátate s výsadbou stormov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné. Výber druhov ako aj termín ich výsadby odporúčame konzultovať vopred s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štatnej ochrany prírody v lokalite projeku.
• projekty sa nemôžu realizovať priamo pri ČS a na zelených plochách k nim patriacich

Realizácia podporených projektov:
Najviac 6 mesiacov od schválenia po realizáciu, tj. od februára do júla 2007

Na čo možno žiadať:
• materiál na výsadbu a úpravy terénu
• náradie a iné potreby (hrable, rýľ, lopata, vrece na odpad, pracovné rukavice a pod.)
• predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu, resp. ich oprava – nákup/výroba prvkov, materiál, doprava
• bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné pri realizácii projektu

Výška grantu:
Maximálna výška podpory o ktorú môžete žiadať nie je stanovená, očakávame že pri stanovení rozpočtu budete vychádzať z vašich reálnych potrieb. Spoločnosť Slovnaft venovala na program Zelené oázy celkovú sumu 1.600.000 Sk na rozdelenie a zámerom programu je podporiť 10-15 projektov.

Obsah projektu:
Každý projekt musí obsahovať:
Textovú časť:
• Opis cieľového stavu a zoznam vašich konkrétnych aktivít, ktorými ho chcete dosiahnuť
• Opis verejnoprospešnej funkcie predmetného priestoru (ako lokalita slúži verejnosti)
• Veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný situačný náčrt plochy
• Druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na vysadenie aj s odôvodnením
• Opis, zdôvodnenie a počet prvkov zasadených do priestoru (ak je možné, nákres alebo foto)
• Spôsob a personálne alebo inštitucionálne zabezpečenie následnej údržby
• Spôsob prezentácie projektu a samotných prác v komunite (akcie pre verejnosť, oznamy, letáky)
• Podrobný rozpočet podľa prvkov a jednotkovej ceny (viď. príloha)
• Uvedenie počtu ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (MVO,obyvatelia, žiaci, etc.)
Prílohy:
• Žiadosť o udelenie grantu (prístupná na stránke www.ekopolis.sk )
• Rozpočet projektu (prístupná na stránke www.ekopolis.sk)
• Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci, v prípade čistenia plôch vyhlásenie o zabezpečení likvidácie vzniknutého odpadu
• Vyhlásenie školy o účasti v projekte s opisom konkrétnych aktivít
• Vyhlásenie vlastníka priestranstva o súhlase so zámerom
• Fotodokumentácia o pôvodnom stave

Uzávierka programu Zelené oázy je v pondelok 11. decembra 2006, do tohoto termínu musia byť vaše žiadosti v papierovej forme doručené na adrese:

Nadácie Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica,
na obálke označené nápisom Zelené oázy.

Kontaktná osoba: Milan Hronec, email: hronec@changenet.sk, tel. 048 / 41 45 478
Pri príprave vašich projektov vám ponúkame z našej strany možnosť konzultácií (v dostatočnom časovom predstihu)

Vaše žiadosti - projekt posielajte spolu v šiestich kópiách, s výnimkou príloh, tie stačí jeden krát. Radi by sme vás ešte požiadali, aby ste vaše projekty posielali bez rôznych plastových obalov kvôli ohľaduplnosti voči nášmu životnému prostrediu. Tešíme sa na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu.

Žiadosti o grant prijímame len na tlačivách určených pre program Zelené oázy.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje